مجوز ساخت نخستین طرح پتروشیمی در جزیره قشم صادر شد

با هدف تکمیل زنجیره ارزش گاز متان در صنعت پتروشیمی، نخستین مجوز احداث یک مجتمع

۵۰۰ هزار تنی پتروشیمی در جزیره قشم ، بزرگ ترین جزیره در خلیج فارس صادر شد.


تاریخ ثبت خبر : یکشنبه 26 شهریور 1396